Press "Enter" to skip to content

Felieton miejski. Bejnarowicz podsumowuje: Ekopark plus Sunrise równa się wielki znak zapytania

W nawiązaniu do głosów licznych mieszkańców oraz przyrodników zaniepokojonych naruszeniem miru domowego wynikającego z zamieszkiwania w bezpośrednim sąsiedztwie tych działek oraz EKOPARKU WSCHODNIEGO bogatego w unikalną na skalę europejską faunę i florę złożyłem ostatnio ważną interpelację.

W związku z poważną obawą naruszenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i naruszenia art. 52 par. 1 ustawy o ochronie przyrody, Dz.U.2020.0.55 dotyczącą umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, zwróciłem się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu przeprowadzenie kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do planowanej uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie wydania pozwolenia na dzierżawę terenu nieczynnego lotniska w Kołobrzegu osiedle Podczele pod festiwal muzyki elektronicznej „Sunrise”.

Pani Prezydent planuje dzierżawę terenu lotniska na okres 9 lat pod festiwal muzyki Sunrise. Teren pod planowaną dzierżawę graniczy bezpośrednio (w odległości 100 metrów) z obszarem Ekopark Wschodni (obszar chroniony Natura 2000 PLH320017)  i jego oddziaływanie poprzez wytwarzany hałas będzie miało niewątpliwie niekorzystny wpływ na znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska zagrożonych wyginięciem ptaków, a tym samym może doprowadzić do nieodwracalnej katastrofy ekologicznej na tym terenie.

Na terenie ekosystemu słonych mokradeł zwanych również Solnymi Bagnami o powierzchni około 385 ha występuje 149 gatunków ptaków z czego większość to gatunki lęgowe, a 15 z nich wpisane zostały na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, zaś 64 na Listę Gatunków Zagrożonych na Pomorzu Zachodnim. Wśród ptaków zamieszkujących lub odwiedzających Ekopark Wschodni są m.in.: żuraw, zimorodek, łabędź krzykliwy, bielik, bocian czarny, bocian biały, łabędź niemy, perkoz rdzawoszyi, czajka, gęś gęgawa. W sierpniu na mokradła Ekoparku Wschodniego przylatują ptaki wędrujące na południe Europy ze Skandynawii np. rybołowy. Można też zobaczyć kaczki krzyżówki, cyranki i wiele innych.

Zgodnie z informacjami reklamowymi, które znajdują się na stronie organizatora festiwalu Sunrise planowane są „zapierające dech w piersiach nagłośnienie, spektakularne pokazy pirotechniczne” w tym celu planuje się wykorzystać 5 ton pirotechnicznych materiałów i nagłośnienie o mocy 120.000 wat !

Poziom hałasu emitowany przez wybuch petardy to ponad 180 dB, a 120 000 Wat to 80,79 dBm. Nie można mieć wątpliwości, że poziom hałasu przekroczy wszelkie przyjęte normy wynikające m.in. z art. 115a (Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu) Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219) a także Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. Dla przykładu na terenie graniczącym z Ekoparkiem hałas generowany przez muzykę elektroniczną i petardy przewyższy czterokrotnie hałas emitowany z funkcjonującego lotniska w Goleniowie .

Zgodnie z obowiązującym na tym terenie planem zagospodarowania osiedla Podczele II z 17.06.1996 r. tereny nieczynnego lotniska oznaczony jest symbolem: 44 KL w opisie nie posiada funkcji organizacji koncertów, tym samym istnieje poważna wątpliwość czy planowana dzierżawa terenu nie stoi w sprzeczności z funkcją opisaną w PZP.

Planowana lokalizacja koncertu w pobliżu lęgowisk i siedlisk ptaków stoi także w sprzeczności z uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg z 25.03.1996 r. par. 2 pkt 10 (zakłócania ciszy); z 1998 r. par. 2 pkt 1; z 2017 par 1 cyt: Celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej – bagien, płatów nieużytkowanej roślinności, siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania i miejsc sezonowego przebywania.

Wybrani przedstawiciele mieszkańców, władze miasta, powinny zatem stać na straży ochrony bogactw naturalnych jakim niewątpliwie są walory przyrodnicze i szczególny klimat tego obszaru, dzięki któremu miasto posiada status uzdrowiska. Takie decyzje stoją w sprzeczności z interesem miasta gdyż istnieje ryzyko utraty statusu uzdrowiska wynikającego z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym art. 34 ust. 1 pkt. 4, art. 39 ust. 4 pkt 11. POŚ art 112, 117 ust.1. Strefa ochronna uzdrowiska “A” w której poziom hałasu wynosi 40 dB została określona w uchwale Rady Miasta Kołobrzeg z 8.04.2013 roku.

Planowa lokalizacja festiwalu znajduje się w bezpośredniej granicy strefy A i B. Zatem emisja hałasu z festiwalu będzie miała bezpośredni wpływ na tereny chronione i będzie stanowiła naruszenie przepisu art. 51 kodeksu wykroczeń.

Nawiązując do powyższego, powinniśmy dochować szczególnej staranności, aby decyzja w przedmiotowym temacie nie narażała naszej społeczności na utratę korzyści społeczno-gospodarczych i powinna zostać podjęta po weryfikacji czy zamierzona lokalizacja festiwalu jest uzgodniona z RDOŚ , WIOŚ, czy też Ministerstwem Zdrowia jako organem prowadzącym nadzór nad uzdrowiskiem Kołobrzeg.

W przypadku podpisania umowy z dzierżawcą i stwierdzenia przekroczeń poziomu hałasu przez organizatora, wystąpi on z żądaniem odszkodowania od miasta za utracone własne korzyści.

Tak wyglądają w praktyce działania PROEKOLOGICZNE naszych władz?

Maciej Bejnarowicz
Radny PiS w Radzie Miasta

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »